Dienstverlening

1. Welkom

Welkom bij totalsystemcare.com. totalsystemcare.com is eigendom van, en wordt geëxploiteerd door, SafeBytes Software Inc., een Canadese onderneming. Dit document is een bindende overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen SafeBytes Software Inc. (hierna genoemd “SafeBytes”, “ons,” “wij,” en “onze” ), de eigenaar van totalsystemcare.com (“Site”) en de daarmee verbonden “Services” waaronder Total System Care software, en u (hierna genoemd “u,” “gebruiker,” en “uw”), de verantwoordelijke persoon die de bevoegdheid heeft om dit document te ondertekenen. Indien u niet instemt met alle genoemde voorwaarden dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze Site en Service. Het is mogelijk dat wij in de toekomst onze servicevoorwaarden of het privacy beleid zullen aanpassen. U dient hiermee akkoord te gaan om onze Site en Service te kunnen blijven gebruiken. Om onze Site en Service te gebruiken dient u ouder te zijn dan 18 jaar.

2. Beschrijving van de Service

Total System Care biedt haar gebruikers de mogelijkheid om automatisch ongewenste bestanden van hun computer(s) te verwijderen. Een volledige beschrijving van de eigenschappen van Total System Care’s software vindt u in ons overzicht van Product Eigenschappen.

3. Aanmelding en Registratie

Wanneer u onze Site bezoekt, hoeft u ons geen gegevens te verstrekken. Echter, registratie is vereist om onze Software te kunnen aanschaffen en bij uw aanmelding vragen wij om uw naam en emailadres. Wanneer u onze Software koopt dient u uw credit cardgegevens aan onze betalingsverwerker te verstrekken. We slaan uw transactiegegevens niet op, want die informatie is onderworpen aan de Servicevoorwaarden en het Pricacybeleid van te verstrekken.

4. Gedragsregels

We verwachten respect en fatsoen bij het gebruik van onze Site. Daartoe hebben wij gedragsregels opgesteld. Bij het gebruik van onze Site verklaart u geen:

toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten van Amerika, de EU of enig ander land waarin u woonachtig bent, te overtreden.

wetgeving, verdrag of geldende regels in de Verenigde Staten van Amerika of in enig andere politieke entiteit met jurisdictie over deze Overeenkomst, u, SafeBytes of de door ons verleende Service, te overtreden.

activiteiten te ontplooien die op enigerlei wijze het goede functioneren van de computersystemen van onze Service, Site of gebruikers schade kunnen toebrengen zoals hacking, cracking, phishing, SQL injecteren en dergelijke.

‘bots’ of andere software te laten draaien om de inhoud van onze site te veranderen.

inbreuk te maken op auteursrechten.

personen te belasteren of onwettige activiteiten te ontplooien.

gebruik te maken van onze Site en Service voor het doen van frauduleuze handelingen.

valse of onzorgvuldige informatie te verschaffen.

identiteit aan te nemen van andere personen of bedrijven of uw relatie met personen of bedrijven te fingeren.

persoonlijke gegevens van andere gebruikers te verzamelen of op te slaan.

gedrag te vertonen dat, naar opvattingen van SafeBytes, verwerpelijk is.

Het negeren van deze regels en voorwaarden van deze Overeenkomst kan leiden tot het sluiten van uw account of het beperken van de toegang tot de Site. U stemt ermee in dat wij naar eigen goeddunken kunnen beslissen of uw handelingen of gedrag tot het verbreken van deze Overeenkomst kunnen leiden.

5. Verlening van een Gelimiteerde Licentie voor het Gebruik van onze Site en Service

Wij verlenen u een gelimiteerde licentie voor de toegang tot onze Site en het gebruik van onze Service. Als gebruiker is uw licentie alleen beperkt tot persoonlijk gebruik. Dat betekent dat u onze Software niet kunt doorverkopen, die kunt delen met anderen, bewerken of onze Software anderszins kunt kopiëren of kunt verdienen aan onze Software zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Wanneer u onze Software aanschaft heeft u geen enkel eigendomsrecht op onze Software; slechts op de hierboven beschreven licentie. Indien u inbreuk doet op deze Overeenkomst, de Servicevoorwaarden of het Privacy Beleid, kunnen wij uw licentie intrekken. U dient ermee akkoord te gaan dat wij het laatste en beslissende woord hebben bij het vaststellen van een dergelijk genoemde inbreuk.

6. Betalingen

Het gebruik van onze Site is gratis. Wilt u echter de Total System Care software aanschaffen, dan dient u uw credit cardgegevens te overleggen aan de onafhankelijke betalingsverwerker.

7. Terugbetalingen

Bij SafeBytes, willen wij dat u tevreden bent met onze producten. Daarom bieden wij een 30-dagen-geld-teruggarantie voor onze software. Meld ons via support@safebytes.com uw vragen over terugbetaling en lees ons Terugbetalingsbeleid voor meer informatie hierover.

8. Ons Auteursrecht

U stemt ermee in dat u gegevens op onze Site, onze Software en onze Service niet mag kopiëren, distribueren, weergeven of vermenigvuldigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit omvat, maar is niet beperkt tot een verbod op het combineren, streamen, kopiëren of anderszins reproduceren van enige inhoud van onze Site. Kopiëren door u leidt niet alleen tot aantasting van bepaalde auteursrechten die zijn opgesloten in de opmaak van onze gegevens of archiefsystemen, maar kunnen ook de auteursrechten van derde partijen aantasten. U stemt er mee in dat deze paragraaf uw rechten uitdrukkelijker limiteert dan de normale wetten ter zake intellectueel-eigendomsrechten zouden doen en dat deze contractuele verplichting de toepasbare wetten ter zake intellectueel eigendomsrecht te boven gaat.

9. Handelsmerken

“Total System Care” is een handelsmerk dat door ons, SafeBytes Software Inc., wordt gevoerd om onze Service, Site en software eenduidig te identificeren. U stemt er mee in deze zinsnede nergens te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Daarbij gaat u ermee akkoord ons handelsmerk niet te gebruiken of de uitstraling of vormgeving van onze Site te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. U stemt ermee in dat deze paragraaf de toepasbare wetten ter zake intellectueel eigendomsrecht te boven gaat en een verbod legt op elke concurrentie die de bepalingen van deze paragraaf overtreedt.

10. COPPA Naleving

U dient ouder te zijn dan 18 jaar om onze Site en Service te kunnen gebruiken. Wij verzamelen, verwerken en slaan geen gegevens op van gebruikers onder 18 jaar.

11. Aansprakelijkheidsbeperkingen

IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN SAFEBYTES, HAAR STAF, DIRECTIE, MEDEWERKERS OF VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, INCIDENTEEL, BIJZONDER, STRAFBAAR DAN WEL IEDERE GEVOLGSCHADE VOORTKOMEND UIT ENIGE (I) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONZORGVULDIGHEDEN IN DE SOFTWARE, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTKOMT UIT UW GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE EN SERVICE, (III) ENIGE VORM VAN ONGEOORLOOFDE TOEGANG OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF DE HIERIN OPGESLAGEN PERSOONLIJKE- EN/OF FINANCIELE GEGEVENS, (IV) ENIGE VERSTORING OF VERBREKING VAN HET VERKEER VAN OF NAAR ONZE SERVICES OF SOFTWARE, (IV) HET INBRENGEN VAN BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR ENIGE DERDEN NAAR OF VIA ONZE SOFTWARE KUNNEN VERSTUURD, EN/OF (V) ENIGE FOUTEN EN NALATIGHEDEN IN ENIGE VAN ONZE SOFTWARE, VOOR IEDERE VORM VAN VERLIES OF SCHADE TOEGEBRACHT TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE OF SERVICES, AL DAN NIET GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, OVERTREDING, OF IEDER ANDERE RECHTSTHEORIE, EN ONGEACHT OF DE ONDERNEMING IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DIT SOORT SCHADE. DE VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET WOORD VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN DOOR GELDIGE WETGEVING.

IN HET GEVAL DAT U ENIG PROBLEEM ONDERVINDT MET DEZE SITE, STEMT U ERMEE IN OM, ALS ENIGE OPLOSSING. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE TE STAKEN. IN HET GEVAL DAT U EEN PROBLEEM ONDERVINDT MET ONZE SOFTWARE OF SERVICES, STEMT U ERMEE IN OM, ALS ENIGE OPLOSSING, HET GEBRUIK VAN ONZE SITE EN SERVICE TE STAKEN. IN GEVAL U BIJ HET GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE PROBLEMEN ONDERVINDT MET EEN DERDE PARTIJ, GAAT U ERMEE AKKOORD OM TE VERKLAREN DAT U DIE DIENT OP TE LOSSEN MET DIE DERDE PARTIJ EN NIET MET SAFEBYTES. SAFEBYTES IS NIET VOOR SCHADE AANSPRAKELIJK TE STELLEN DOOR U DAN WEL DOOR DERDEN VOOR ENIGE SCHADE, BENADELING, LETSEL OF VORDERING DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE DAN WEL PRODUCTEN DIE VIA ONZE SITE ZIJN AANGESCHAFT. DEZE OVEREENKOMST BESCHRIJFT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAFEBYTES, HAAR FILIALEN EN UW RECHTSPOSITIE TEN AANZIEN VAN DE SOFTWARE EN HET GEBRUIK ERVAN.

In uw belang verstrekken wij u nog enige belangrijke details van deze Overeenkomst die van invloed zijn op uw rechten en rechtspositie:

Wij nemen geen verantwoordelijkheid en erkennen geen aansprakelijkheid voor ieder mogelijke vordering, actie, verzoek, bemiddelingsverzoek of rechtsgeding ter zake letsel of schade die voortkomt uit iedere vorm van gebruik van de Total System Care software, of die nu voortkomt uit nalatigheid, contract, wetgeving of enig andere overeenkomst;

De mogelijkheid om met deze website te kunnen werken en communiceren is een voorrecht en geen recht en we behouden ons het recht voor om er mee te doen wat ons goeddunkt, zonder aankondiging, teneinde iedere vorm van schending te voorkomen, iedere maatregel te nemen of naar eigen inzicht en goeddunken, ieder vermeende inbreuk op de Overeenkomst of wet te rectificeren.

SAFEBYTES IS OM GEEN ENKELE REDEN AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, ZELFS IN HET GEVAL DAT WIJ OP DE MOGELIJKHEID DAARVAN ZIJN GEWEZEN; IN HET GEVAL DAT DEZE CLAUSULE WORDT VERBODEN OF INGEPERKT DOOR GELDIGE WETGEVING ZAL DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR CLAIMS OP SAFEBYTES, HAAR FILIALEN EN LEVERANCIERS MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST ZIJN BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U DE 12 MAANDEN VOORAFGAANDE AAN EEN DERGELIJKE CLAIM, BETAALDE VOOR DE SERVICES.

12. Afwijzing van garanties

ONZE SITE EN SERVICE WORDEN AANGEBODEN “ZOALS DIE ZIJN”. SAFEBYTES BEWEERT NIET DAT DE SERVICE GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK OP ANDERE LOKATIES. DIEGENEN DIE ZICH DE TOEGANG VERSCHAFFEN TOT DE SERVICE OF DIE GEBRUIKEN VANUIT ANDERE RECHTSGEBIEDEN DOEN DAT UIT VRIJE WIL EN ZIJN ZELF VERANTWOORDELIJK OM LOCALE WETTEN TE RESPECTEREN. WIJ DOEN GEEN TOEZEGGINGEN EN GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID VAN ONZE SERVICE OF GEBRUIKSGESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONS VRIJWAART VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE WIJ MOGELIJKERWIJZE ZOUDEN HEBBEN IN RELATIE TOT, OF VOORTKOMENDE UIT DEZE OVEREENKOMST OF ONZE SOFTWARE, OM REDENEN MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, TEKORTKOMINGEN IN ONZE SERVICE, SLORDIGHEID OF ENIG ANDERE ONRECHTMATIGHEID VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT EN WAARBIJ U ER MEE INSTEMT DAT WIJ ALLEEN DAN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE MINIMALE SCHADE DIE DE WET VOORSCHRIJFT, ALS DAARVAN AL SPRAKE KAN ZIJN.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE TEKORTKOMINGEN IN ONZE SERVICE OF DIE VAN DERDE PARTIJEN, MET INBEGRIP VAN ENIG ANDERE STORINGEN, VERLATE LEVERING, GEPLAND OF ONGEPLAND, BEDOELD OF ONBEDOELD OP ONZE SITE DIE, TIJDELIJK OF PERMANENT, U DE TOEGANG DAARTOE ZOU KUNNEN BLOKKEREN.

DE LEVERING VAN SERVICE AAN U IS AFHANKELIJK VAN UW OVEREENKOMST EN ALLE BEPALINGEN HIERIN. NIETS IN DE BEPALINGEN VAN HET ONDERDEEL “GARANTIEVRIJWARING” ZAL WORDEN UITGELEGD OM DE ALGEMEENHEID VAN DE EERSTE PARAGRAAF VAN DIT ONDERDEEL TE BEPERKEN.

Betreffende rechtsgebieden die ons niet toestaan om onze aansprakelijkheid te beperken: Niettegenstaande enige beschikkingen in deze voorwaarden, indien uw rechtsmacht specifieke bepalingen kent betreffende vrijstelling of aansprakelijkheid die in strijd zijn met bovenstaande, zal onze aansprakelijkheid tot het wettelijke minimum zijn beperkt. In specifiek deze rechtsgebieden, wijzen wij geen aansprakelijkheid af voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze onachtzaamheid of die van onze staf, medewerkers of vertegenwoordigers; of (b) bedrieglijke onjuiste weergave van zaken; of (c) enige vorm van aansprakelijkheid die, nu of in de toekomst, wettelijk niet kan worden genegeerd.

WANNEER U WOONACHTIG BENT IN EEN RECHTSGEBIED DAT VRAAGT OM EEN SPECIFIEKE DEFINITIE VAN VRIJWARING, DAN GELDT HET HIERNAVOLGENDE. VOORBEELD: INGEZETENEN VAN DE STAAT CALIFORNIE, DIENEN ALS BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST, AF TE ZIEN VAN DE TOEPASSING VAN SECTIE 1542 IN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIE, WAARIN WORDT BEPAALD DAT “EEN ALGEHELE VRIJSTELLING BETREFFEN GEEN VORDERINGEN MET BETREKKING TOT ZAKEN IN ZIJN OF HAAR VOORDEEL WAARVAN DE SCHULDEISER GEEN, OF VERMOEDELIJK GEEN, KENNIS HAD OP HET TIJDSTIP VAN DE TOEPASSING VAN DE VRIJSTELLING EN DIE, WANNEER DIE BIJ HEM OF HAAR BEKEND ZOU ZIJN GEWEEST, EEN GROTE INVLOED ZOU HEBBEN OP ZIJN OF HAAR VEREFFENING MET DE SCHULDENAAR.” U ZIET HIERMEE AF VAN TOEPASSING VAN DEZE SECTIE IN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIE. U ZIET HIERMEE AF VAN ENIG SOORTGELIJKE VOORZIENINGEN IN WET- EN REGELGEVING MET EENZELFDE STREKKING OF WERKING ALS DE HIERBOVEN GENOEMDE.

13. Schadevergoeding

U stemt ermee in om ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige vordering door u of enige derde partij die voortkomt of gerelateerd is aan deze Overeenkomst of onze Servicebepalingen, waaronder schade die voortvloeide uit uw gebruik van onze Site, software en Service of uw inbreuk op deze Overeenkomst. U stemt er tevens mee in dat u de plicht hebt om ons te verdedigen tegen zulke vorderingen en wij kunnen u in zulke gevallen verplichten om te betalen voor advocaten van onze keuze. U gaat ermee akkoord dat deze schadevergoeding zich uitstrekt tot uw verplichting tot het betalen van redelijke honoraria van advocaten en gerechtelijke kosten. In het geval van vorderingen zoals in deze paragraaf beschreven, kunnen wij er voor kiezen om met partij/partijen te schikken en u zult dan aansprakelijk worden gehouden voor de schade die anders door de rechter zou worden bepaald.

14. Rechtskeuzebepaling

Deze Overeenkomst valt onder het recht van de provincie Quebec, Canada. De aanbieding en aanvaarding van dit contract wordt geacht te hebben plaatsgevonden in de provincie Quebec, Canada.

15. Geschillenforum

In het geval van enig meningsverschil tussen u en ons, stemt u ermee in dat zulks wordt voorgelegd aan een gerechtshof in de onmiddellijke nabijheid van Montreal, QC, Canada.

Indien u een meningsverschil voorlegt, anders dan in overeenstemming met deze bepaling, stemt u er mee in dat wij het kunnen negeren en dat u in dat geval verantwoordelijk bent voor het betalen van redelijke honoraria voor advocaten en gerechtelijke kosten.

U gaat ermee akkoord dat in het geval van een meningsverschil dat voortkomt uit, of gerelateerd is aan, deze Overeenkomst of onze Serviceverlening aan u, de verliezende partij verantwoordelijk is voor het betalen van redelijke honoraria voor advocaten en gerechtelijke kosten die de winnende partij heeft gemaakt betreffende het meningsverschil.

16. Overmacht

U verklaart zich ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor zaken waar wij mogelijkerwijze voor verantwoordelijk gehouden kunnen worden als die het gevolg zijn van gebeurtenissen die buiten onze macht liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog, invasies, opstand, rellen, terrorisme, misdaad, arbeidstekort (met inbegrip van al dan niet wettige stakingen), embargo’s, onderbreking van de postbezorging, communicatiestoringen, verstoring van- of tekort aan infrastructuur, materiaaltekorten, of ieder andere gebeurtenis die buiten onze macht ligt.

17. Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst onwettig is of in strijd is met een andere bepaling van deze Overeenkomst of anderszins niet afdwingbaar is, zal de Overeenkomst van kracht blijven, alsof deze was aangegaan zonder dat de niet-afdwingbare bepaling hierin was opgenomen.

Indien twee of meer bepalingen in deze Overeenkomst met elkaar in strijd worden geacht, heeft SafeBytes als enige het recht om te kiezen welke van deze bepalingen van kracht blijft.

18. Links naar Derde Partijen

Vanaf onze website kunt u links volgen naar websites van derde partijen. Hoewel wij er alles aan doen om onze website zo goed mogelijk te beveiligen, kunnen wij niet alle links beoordelen en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derde partijen. Wees alstublieft voorzichtig bij klikken op links van derde partijen. U stemt ermee in dat alleen u verantwoordelijk bent voor het bezoeken van websites van derde partijen via links op onze website.

19. Niet-Vrijstelling

Wij behouden ons alle rechten voor die zijn toegestaan onder deze Overeenkomst alsmede op grond van de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. Onze niet-uitvoering van enige bepaling of bepalingen in deze Overeenkomst of enig toepasselijk recht dient niet te worden uitgelegd als onze ontheffing van het recht om diezelfde bepaling op te leggen in dezelfde dan wel andere omstandigheden op enig moment in de toekomst.

20. Beëindiging & Annulering

Wij kunnen uw account of de Serviceverlening aan u naar eigen goeddunken en zonder uitleg beëindigen, hoewel we er naar streven om in de meeste gevallen een uitleg vooraf te verstrekken. U kunt uw account op ieder moment opheffen, maar we kunnen uw gegevens nog voor een periode van 2 jaar bewaren.

21. Overdracht

U mag uw rechten en/of verplichtingen zoals in deze Overeenkomst beschreven, niet overdragen aan enige derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen naar eigen goeddunken onze rechten en/of verplichtingen zoals in deze Overeenkomst beschreven aan derden overdragen.

22. Wijzigingen

Deze Overeenkomst kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wanneer deze Overeenkomst wordt gewijzigd, zullen we deze pagina actualiseren met vermelding van de datum van wijziging. U dient deze pagina te lezen en te accorderen bij ieder bezoek aan onze Site en te controleren of de datum van wijziging recenter is dan de laatste keer dat u hebt ingestemd met deze Overeenkomst. U dient akkoord te gaan met de wijzigingen als voorwaarde voor verder gebruik van onze Site en Service. Indien u daar niet mee instemt, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze Site en Service en ons uw bezwaar daartegen per email stuurt naar support@safebytes.com.

23. Ingezetenen en Gebruikers in Californië

In overeenstemming met de California Civil Code Section 1789.3, dienen alle vragen over tariefiëring, klachten of SafeBytes ter informatie te worden gericht aan onze vertegenwoordiger en per aangetekende post te worden verstuurd aan:

SafeBytes Software Inc. 2001 University Street
Suite 1700
Montreal, Quebec, H3A 2A6, Canada

support@safebytes.com

Tot slot: Gebruikers in Californië hebben ook recht op de volgende gebruikersrechtenvermelding: De Klachtencommissie van Consumentenzaken van de ‘California Department of Consumer Affairs’ kan schriftelijk worden benaderd op het adres:1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, of per telefoon op (916) 445-1254 of (800) 952-5210.

GEACTUALISEERD OP: 12/1/2015

© 2024 SafeBytes Software Inc.

Trademarks: Microsoft and the Windows® logo are registered trademarks of Microsoft. The information on this page is provided for international purposes only.