Privacy Beleid

1. Introductie

Dank voor uw interesse in driverassist.com en, indien relevant, voor het gebruik van onze Software en/of onze Service. We proberen ons Privacy Beleid zo inzichtelijk mogelijk te maken zodat u weet hoe wij met uw gegevens omgaan. Het Privacy Beleid maakt deel uit van het gebruik van onze Service en Software. U dient ons Privacy Beleid volledig te onderschrijven om onze Site, Software en Service te gebruiken. Indien u jonger bent dan 18 jaar stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze Service.

2. Definities

In dit Privacy Beleid gebruiken we woorden en begrippen en het is belangrijk dat u de betekenis ervan begrijpt. De lijst is niet allesomvattend en geen enkele definitie is bindend in de zin dat het Privacy Beleid er onduidelijker op wordt:

“SafeBytes”, “wij” of “ons” verwijst naar de onderneming die de eigenaar is van de website driverassist.com, onze Site, Software, of de daaraan verbonden Service, afhankelijk van het soort gebruik;

“Service(s)” verwijst naar de diensten die wij verlenen via onze Site en onze Software;

“Software” verwijst naar de voor verkoop beschikbare software van DriverAssist en die via onze Site is te downloaden;

“Site” verwijst naar onze website, driverassist.com;

“U” of “gebruiker” verwijst naar u, de persoon die deze Overeenkomst aangaat met SafeBytes Software Inc., de eigenaar en exploitant van driverassist.com.

3. Verkregen Gegevens

Het verwerken van uw gegevens

U hoeft zich niet aan te melden om onze Site te bekijken. Echter, registratie is vereist om onze Software te kunnen aanschaffen en bij uw aanmelding vragen wij om uw naam en emailadres. Wanneer u onze Software koopt dient u uw credit cardgegevens aan onze betalingsverwerker te verstrekken. We slaan uw transactiegegevens niet op, want die informatie is onderworpen aan de Servicevoorwaarden en het Pricacybeleid van te verstrekken.

Anonieme Gegevens

Wanneer u onze Site bezoekt kunnen we anonieme gegevens verzamelen zoals uw IP adres, communicatie met de Site en Service, URL referentie, browser, besturingssysteem, cookie gegevens, gebruik, gegevensoverdracht en de Internet Service Provider. Zonder dagvaarding, vrijwillige medewerking van uw Internet Service Provider of aanvullende gegevens door een derde partij zoals uw wireless provider, kunnen deze gegevens niet worden gebruikt om u te identificeren.

4. Het gebruik van Uw Gegevens

Wij zullen zonder uw toestemming nooit uw gegevens doorgeven aan een derde partij. U gaat er echter mee akkoord dat wij uw gegevens gebruiken voor:

Het verbeteren van dienstverlening aan onze gebruikers.

Het versturen van emails met nieuws en informatie over producten en updates.

Het verzenden van emails en nieuwsbrieven over onze Site of om vragen te beantwoorden.

Het versturen van emails over producten of diensten van derden.

Daarbij kunnen wij u informatie verstrekken over wetshandhaving als wij daartoe door de rechtbank worden gedwongen, als er wetten worden overtreden onder het recht van de Verenigde Staten van Amerika, Canada of de EU of indien er sprake is van inbreuk op de Servicevoorwaarden, de Softwarelicentie of het Privacy Beleid.

5. Toegang tot, Bewerking en Verwijdering van uw Gegevens

Op het moment dat u uw gegevens hebt ingediend op onze Site kunt u die in uw account aanpassen. Wanneer u uw gegevens uit onze database wilt verwijderen of informatie wenst over de door ons ingewonnen gegevens, neemt u dan contact met ons op via support@safebytes.com. Hoewel sommige veranderingen direct worden doorgevoerd kan er nog informatie achterblijven in de cache van de webbrowser. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot informatie die in de cache van uw computer of andere apparaten die informatie opslaan, is opgeslagen en wijzen daarmee iedere aansprakelijkheid daarvoor af. Daarbij komt dat na verwijdering van uw gegevens uw gegevens nog 2 jaar kunnen blijven opgeslagen om redenen van juridische aard.

6. Cookies

Wij gebruiken cookies om uw voorkeuren te bewaren en om advertenties te kunnen volgen. Om deze redenen dient u cookies in te schakelen op uw browser om onze Site en Services te kunnen gebruiken. Daarbij dient te worden vermeld dat al onze cookies toegankelijk kunnen zijn voor derden.

7. Toegang tot Uw Informatie door Derde Partijen

Hoewel u een Overeenkomst aangaat met SafeBytes om uw gegevens met ons te delen, zijn er ook derde partijen en organisaties die ons assisteren waaronder onderaannemers, webhosts en nog andere partijen.

Bij het verlenen van onze Services aan u, zullen wij uw gegevens in sommige gevallen moeten delen. Wanneer u bijvoorbeeld ons een document met informatie over uw identiteit stuurt, kan deze via onze Service worden gedeeld of doorgestuurd naar de wethandhavingsinstantie in uw land.

Het is daarom noodzakelijk dat u deze derde partijen waarmee wij werken in onze onderneming, dezelfde rechten verleent als aan ons binnen dit Privacy Beleid. Om deze reden dient u ermee akkoord te gaan dat iedere toestemming die u aan ons verleent binnen dit Privacy Beleid, ook geldt voor enig andere derde partij die wij inhuren, contracteren of anderszins betrekken bij de uitvoering, onderhoud, reparatie, verbetering van en aan onze website en de daar bijbehorende bestanden en systemen. U stemt ermee in dat u ons niet aansprakelijk houdt voor daden van enige van deze derde partijen, zelfs indien wij daar normaliter indirect aansprakelijk gesteld voor zouden worden met als gevolg dat u juridische stappen tegen hen onderneemt in het geval dat zij u onrechtmatig hebben behandeld. De hiernavolgende, maar onvolledige lijst betreffen partijen met wie wij uw gegevens kunnen delen:

SafeCart Inc.

UpClick Malta Inc.

Google Inc.

PayPro Global Inc.

SafeBytes Software Inc.

8. Wetshandhaving

U verklaart zich ermee akkoord dat wij uw gegevens met autoriteiten zullen delen in het geval van een gerechtelijk bevel. Tevens stemt u ermee in dat wij uw gegevens zullen overdragen indien er redelijke aanwijzingen zijn dat u de wet hebt overtreden in de Verenigde Staten van Amerika, Canada of inbreuk hebt gemaakt op onze Servicevoorwaarden, de licentieovereenkomst of het Privacy Beleid of in het geval dat derden gevaar of letsel oplopen. In het geval dat wij een dagvaarding ontvangen die uw privacy aantast, kunnen wij er voor kiezen om dit aan u te melden en u zodoende in de gelegenheid stellen om de dagvaarding te vernietigen of dat zelf te doen, maar wij zijn daar niet toe verplicht. Indien wij menen dat het onze wettelijke plicht is, kunnen wij, zonder vooraankondiging, aangifte tegen u doen en uw gegevens vrijgeven in het geval uw uitingen de Canadese wet of die van andere landen met wettelijke jurisdictie, onze Site of onze Servicevoorwaarden, aantasten. U vrijwaart ons van enige vorm van schade die voortkomt uit de vrijgave van uw gegevens op bevel van wetshandhavers of geding voerende particulieren. Wij kunnen uw gegevens overdragen aan personen of entiteiten en aan iedere staat of de Federale autoriteiten in de Verenigde Staten van Amerika of elders, op basis van de in deze paragraaf genoemde voorwaarden.

9. Commerciële en Niet-Commerciële Communicatie

De door u verstrekte gegevens aan de Site, zoals contactinformatie, zijn de basis voor de communicatie met u en u wijst alle rechten af om te klagen over ongewenste berichten van ons, daar u met het verstrekken van uw gegevens hebt ingestemd om deze te ontvangen. U hebt echter de mogelijkheid om u voor bepaalde berichten uit te schrijven door SafeBytes te melden dat u die niet langer wenst te ontvangen, waarna wij actie zullen ondernemen om u uit de database te verwijderen, conform uw rechten zoals beschreven in onze Overeenkomst, het Privacy Beleid of toepasselijk recht of omdat we daartoe vrijwillig overgaan.

10. Derde Partijen

SafeBytes kan op onze Site links vermelden naar websites van derde partijen die informatie kan bevatten waarover wij geen controle hebben. Bij het bezoeken van een site van een derde partij via onze Site bent u zich ervan bewust dat websites van derden niet door ons worden gescreend op privacy- en beveiligingsaspecten en u vrijwaart ons van enige aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derde partijen.

Bent u zich ervan bewust dat dit Privacy Beleid en ander geldend beleid, samen met enige wijzigingen hierop, geen rechten verlenen aan derde partijen. SafeBytes draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevens en het gebruik hiervan door adverteerders of websites van derde partijen. U dient hun Service- en Privacy voorwaarden te lezen en te begrijpen hoe zij omgaan met het verzamelen van gegevens.

11. Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen doorlopend de nodige maatregelen om de beveiliging van onze Site en Services te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij SSL Certificaten. We geven echter geen garanties af voor de privacy of veiligheid van uw gegevens. Het is in ons eigen belang om onze website veilig te houden, maar we raden u het gebruik aan van antivirussoftware, firewalls, het uitvoeren van routinecontroles en het nemen van andere voorzorgsmaatregelen om u en uw privacy te beveiligen.

12. Uw Privacy rechten in Californië

SafeBytes staat de bewoners van de staat Californië toe om haar Service te gebruiken en is in overeenstemming met de ‘California Business and Professions Code §§ 22575-22579’. Indien u een ingezetene bent van Californië, kunt u bepaalde informatie opvragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derde partijen ten behoeve van marketingdoeleinden. Meerdere bepalingen in dit Privacy Beleid verwijzen naar de eisen van Californische privacy statuten. Hoewel wij uw gegevens delen met derde partijen, dient u te weten dat wij elektronische gegevens verzamelen van alle bezoekers. Neem contact met ons op via support@safebytes.com indien u vragen hebt.

13. Persoonlijke Gegevensbescherming en ‘Electronic Documents Act’ (PIPEDA)

SafeBytes is een Canadese onderneming en wij zetten ons volledig in om te voldoen aan PIPEDA en haar 10 basisbeginselen. Meerdere bepalingen in dit Privacy Beleid verwijzen naar de eisen van PIPEDA. Wanneer u een Canadees burger bent en vragen of problemen hebt met betrekking tot uw privacy of onze manier van werken neem dan alstublieft contact met ons op via support@safebytes.com.

14. Naleving van COPPA

Wij zetten ons volledig in om te voldoen aan COPPA en internationale wetgeving betreffende de privacy van kinderen. Daarom verzamelen of verwerken wij geen gegevens van personen onder 18 jaar. Indien je onder 18 jaar bent en onze Site en Service gebruikt, stop dan onmiddellijk en voer geen gegevens in.

15. Internationale Overdracht

Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd en opgeslagen op computersystemen buiten uw staat, provincie, land of bij overheden waar de wetgeving minder bescherming biedt dan in onze jurisdictie. Wij kunnen persoonlijke gegevens overdragen en verwerken in Canada of elders. Uw instemming met dit Privacy Beleid en uw aanmelding en verstrekking van gegevens bevestigen uw instemming met deze overdracht.

16. Wijzigingen

Net als het geval is bij onze Servicevoorwaarden, kan dit Privacy Beleid van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wanneer wij dit Privacy Beleid wijzigen zullen wij dit op onze Site melden of u berichten. U dient akkoord te gaan met de wijzigingen als voorwaarde voor verder gebruik van onze Site en Service. Indien u daar niet mee instemt, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze Site en Service en ons uw bezwaar daartegen per email stuurt naar support@safebytes.com.

Laatst gewijzigd op: 12/1/2015

© 2024 SafeBytes Software Inc.

Trademarks: Microsoft and the Windows® logo are registered trademarks of Microsoft. The information on this page is provided for international purposes only.