Gebruikersovereenkomst (EULA)

LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DEZE SOFTWARE TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN.

Mededeling: U onderschrijft de onderstaande Algemene Voorwaarden van deze overeenkomst (“deze overeenkomst”) en daarmee ontvangt u de toestemming om deze software (“software”) te gebruiken als eindgebruiker en licentiehouder (“u”).

U kunt deze software niet installeren indien u de voorwaarden van deze overeenkomst niet hebt gelezen en onderschreven om licentiehouder van de software te worden. Aanvaarding hiervan betekent dat u, en al uw medewerkers, aan de voorwaarden van deze overeenkomst zullen zijn gebonden.

Met het klikken op “Next” onderaan het scherm, gaat u akkoord met de hiernavolgende voorwaarden en wordt u licentiehouder van de software. Wij raden u aan om een kopie af te drukken voor uw archief.

INDIEN U DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, KLIK DAN NIET OP “NEXT” WAARNA DE SOFTWARE NIET OP UW COMPUTER ZAL WORDEN GE-INSTALLEERD. WEET DAT ER ARBITRALE BEPALINGEN ZIJN DIE UW RECHTEN KUNNEN BE-INVLOEDEN.

1. OVEREENKOMST. Deze overeenkomst beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van de SafeBytes Anti-Malware software en de daaraan verbonden diensten (hierna genoemd de “Software”) die beschikbaar zijn voor het downloaden en installeren op het daarvoor geschikte systeem van uw computer. De overeenkomst wordt aangegaan door u en SafeBytes Software Inc., een Canadese onderneming en eigenaar van SafeBytes Anti-Malware Software (hierna genoemd “SafeBytes”). Deze overeenkomst is bindend om onze Software te gebruiken en u dient in te stemmen met de voorwaarden van deze overeenkomst, de servicevoorwaarden en ons Privacy Beleid.

2. PROBEERVERSIE. U installeert een Probeerversie van SafeBytes Anti-Malware met gelimiteerde mogelijkheden. De Probeerversie kan problemen opsporen en de resultaten daarvan aan u presenteren, maar die kunt u echter niet oplossen. U hebt de mogelijkheid om u aan te melden en een SafeBytes Anti-Malware licentie voor $29.99 te kopen om de problemen die door de software worden aangetroffen te repareren.

3. GELIMITEERDE LICENTIE VOOR ONZE SOFTWARE. Na aanschaf en het downloaden van onze Software, verleent SafeBytes u een persoonlijke, gelimiteerde, niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare licentie om onze Software te gebruiken. Als gebruiker is uw licentie alleen beperkt tot persoonlijk gebruik. Dat betekent dat u onze Software niet kunt doorverkopen, die kunt delen met anderen, bewerken of onze Software anderszins kunt kopiëren of kunt verdienen aan onze Software zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Wanneer u onze Software aanschaft heeft u geen enkel eigendomsrecht op onze Software; slechts op de hierboven beschreven licentie. Indien u inbreuk doet op deze Overeenkomst, de Servicevoorwaarden of het Privacy Beleid, kunnen wij uw licentie intrekken. U dient ermee akkoord te gaan dat wij het laatste en beslissende woord hebben bij het vaststellen van een dergelijk genoemde inbreuk.

4. SCHEDULEDE TASKS. Door deze software te installeren, erkent u dat de applicatie geplande taken op uw computer zal maken en uitvoeren. Geplande taken zijn standaard ingeschakeld en kunnen door u op elk gewenst moment worden uitgeschakeld vanuit de toepassingsinstellingen. Betaling is niet nodig om de geplande taken uit deze software uit te schakelen, in te schakelen of te wijzigen.

5. BETALING. De licentie voor onze Software wordt verleend na betaling voor onze Software. U dient uw betaling te verrichten met een geldige credit card die wordt geregistreerd en geïncasseerd door een onafhankelijke verwerker van deze betaling.

6. GARANTIEVRIJWARING. ONZE SOFTWARE WORDT AANGEBODEN IN DE ACTUELE STAAT. SAFEBYTES GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE GESCHIKT OF GEBRUIKSKLAAR IS OP UW LOKATIE. DEGENEN DIE DE SOFTWARE AANSPREKEN OF GEBRUIKEN IN ANDERE RECHTSGEBIEDEN DOEN DAT OP EIGEN GEZAG EN ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR AANSPRAKEN DOOR DE LOKALE WETGEVING.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN SAFEBYTES, HAAR FILIALEN EN TOELEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, DISTRIBUTEURS OF LEVERANCIERS (TEZAMEN GENOEMD, “LEVERANCIERS”) ALLE AANSPRAKEN OP GARANTIES, DIRECT OF INDIRECT, AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES DAT DE SOFTWARE GESCHIKT ZOU ZIJN VOOR EEN BEPAALD DOEL, RECHT, VERKOOPBAARHEID, GEGEVENSBEHOUD, NIET-INMENGING MET OF INBREUKMAKEND OP ENIG INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT OF DE PRECIESIE, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT OF INHOUD OF DAARMEE VERBONDEN INHOUD VAN ONZE SOFTWARE. SAFEBYTES, HAAR FILIALEN EN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT DE SOFTWARE VEILIG IS, VRIJ VAN FOUTEN, VIRUSSEN, STORINGEN, DIEFSTAL OF SCHADE. INDIEN DE UITSLUITING VAN INDIRECTE GARANTIES NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN, DAN GELDT EEN GARANTIE VAN DERTIG (30) DAGEN GEREKEND VANAF DE MEEST RECENTE DATUM VAN AANSCHAF OF LEVERING VAN DE SOFTWARE. SAFEBYTES, HAAR FILIALEN EN LEVERANCIERS WIJZEN IEDERE AANSPRAAK OP GARANTIE AF WANNEER HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE NIET IN OVEREENSTEMMING MOCHT ZIJN MET GELDENDE VERPLICHTINGEN, WETTEN OF REGELGEVING.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE FOUTEN IN ONZE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN ENIG ANDERE STORINGEN, VERLATE LEVERING, GEPLAND OF ONGEPLAND, BEDOELD OF ONBEDOELD OP ONZE WEBSITE DIE, TIJDELIJK OF PERMANENT, U DE TOEGANG DAARTOE ZOU KUNNEN BLOKKEREN. DE LEVERING VAN SOFTWARE AAN U IS AFHANKELIJK VAN UW OVEREENKOMST EN ALLE BEPALINGEN HIERIN. NIETS IN DE BEPALINGEN VAN HET ONDERDEEL “GARANTIEVRIJWARING” ZAL WORDEN UITGELEGD OM DE ALGEMEENHEID VAN DE EERSTE PARAGRAAF VAN DIT ONDERDEEL TE BEPERKEN.

U GAAT ERMEE AKKOORD OM ONS TE VRIJWAREN VAN IEDERE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE. WANNEER U WOONACHTIG BENT IN EEN RECHTSGEBIED DAT VRAAGT OM EEN SPECIFIEKE DEFINITIE VAN VRIJWARING, DAN GELDT HET HIERNAVOLGENDE. VOORBEELD: INGEZETENEN VAN DE STAAT CALIFORNIE, DIENEN ALS BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST, AF TE ZIEN VAN DE TOEPASSING VAN SECTIE 1542 IN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIE, WAARIN WORDT BEPAALD DAT “EEN ALGEHELE VRIJSTELLING BETREFFEN GEEN VORDERINGEN MET BETREKKING TOT ZAKEN IN ZIJN OF HAAR VOORDEEL WAARVAN DE SCHULDEISER GEEN, OF VERMOEDELIJK GEEN, KENNIS HAD OP HET TIJDSTIP VAN DE TOEPASSING VAN DE VRIJSTELLING EN DIE, WANNEER DIE BIJ HEM OF HAAR BEKEND ZOU ZIJN GEWEEST, EEN GROTE INVLOED ZOU HEBBEN OP ZIJN OF HAAR VEREFFENING MET DE SCHULDENAAR.” U ZIET HIERMEE AF VAN TOEPASSING VAN DEZE SECTIE IN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIE.

U ZIET HIERMEE AF VAN ENIG SOORTGELIJKE VOORZIENINGEN IN WET- EN REGELGEVING MET EENZELFDE STREKKING OF WERKING ALS DE HIERBOVEN GENOEMDE.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN SAFEBYTES, HAAR STAF, DIRECTIE, MEDEWERKERS OF VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE VORM VAN SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, INCIDENTEEL, BIJZONDER, STRAFBAAR DAN WEL IEDERE GEVOLGSCHADE VOORTKOMEND UIT ENIGE (I) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONZORGVULDIGHEDEN IN DE SOFTWARE, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTKOMT UIT UW GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE, (III) ENIGE VORM VAN ONGEOORLOOFDE TOEGANG OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF DE HIERIN OPGESLAGEN PERSOONLIJKE- EN/OF FINANCIELE GEGEVENS, (IV) ENIGE VERSTORING OF VERBREKING VAN HET VERKEER VAN OF NAAR ONZE SERVICES OF SOFTWARE, (IV) HET INBRENGEN VAN BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR ENIGE DERDEN NAAR OF VIA ONZE SOFTWARE KUNNEN VERSTUURD, EN/OF (V) ENIGE FOUTEN EN NALATIGHEDEN IN ENIGE VAN ONZE SOFTWARE, VOOR IEDERE VORM VAN VERLIES OF SCHADE TOEGEBRACHT TEN GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE OF SERVICES, AL DAN NIET GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, OVERTREDING, OF IEDER ANDERE RECHTSTHEORIE, EN ONGEACHT OF DE ONDERNEMING IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DIT SOORT SCHADE. DE VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET WOORD VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN DOOR GELDIGE WETGEVING.

IN GEVAL U BIJ HET GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE PROBLEMEN ONDERVINDT MET EEN DERDE PARTIJ, GAAT U ERMEE AKKOORD OM TE VERKLAREN DAT U DIE DIENT OP TE LOSSEN MET DIE DERDE PARTIJ EN NIET MET SAFEBYTES. SAFEBYTES IS NIET VOOR SCHADE AANSPRAKELIJK TE STELLEN DOOR U DAN WEL DOOR DERDEN VOOR ENIGE SCHADE, BENADELING, LETSEL OF VORDERING DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE DAN WEL PRODUCTEN DIE VIA ONZE SITE ZIJN AANGESCHAFT. DEZE OVEREENKOMST BESCHRIJFT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAFEBYTES, HAAR FILIALEN EN UW RECHTSPOSITIE TEN AANZIEN VAN DE SOFTWARE EN HET GEBRUIK ERVAN.

Voor uw gemak verstrekken wij u nog enige belangrijke details van deze Overeenkomst die van invloed zijn op uw rechten en rechtspositie:

Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor ieder mogelijke vordering, actie, verzoek, bemiddelingsverzoek of rechtsgeding ter zake letsel of schade die voortkomt uit iedere vorm van gebruik van de SafeBytes Anti-Malware software, of die nu voortkomt uit nalatigheid, contract, wetgeving of enig andere overeenkomst;

De mogelijkheid om met deze website te kunnen werken en communiceren is een voorrecht en geen recht en we behouden ons het recht voor om er mee te doen wat ons goeddunkt, zonder aankondiging, teneinde iedere vorm van schending te voorkomen, iedere maatregel te nemen of naar eigen inzicht en goeddunken, ieder vermeende inbreuk op de Overeenkomst of wet te rectificeren.

SAFEBYTES IS OM GEEN ENKELE REDEN AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, ZELFS IN HET GEVAL DAT WIJ OP DE MOGELIJKHEID DAARVAN ZIJN GEWEZEN; IN HET GEVAL DAT DEZE CLAUSULE WORDT VERBODEN OF INGEPERKT DOOR GELDIGE WETGEVING ZAL DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR CLAIMS OP SAFEBYTES, HAAR FILIALEN EN LEVERANCIERS MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST ZIJN BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U DE 12 MAANDEN VOORAFGAANDE AAN EEN DERGELIJKE CLAIM, BETAALDE VOOR DE SERVICES.

8. SCHADELOOSSTELLING. U gaat ermee akkoord om SafeBytes en haar filialen te vrijwaren van enige en alle claims, aansprakelijkheid en kosten, met inbegrip van juridische kosten, die voortkomen uit uw gebruik van de Software en de daarmee verbonden services of inbreuk op deze Overeenkomst. SafeBytes behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en voor eigen rekening de exclusieve verdediging en controle te voeren ten aanzien van iedere vordering. U verklaart zich akkoord om op verzoek van SafeBytes in alle redelijkheid mee te werken aan de verdediging tegen enige Claims.

9. RECHTSKEUZEBEPALING. Deze Overeenkomst valt onder het recht van de provincie Quebec, Canada. De aanbieding en aanvaarding van dit contract wordt geacht te hebben plaatsgevonden in de provincie Quebec, Canada.

10. ARBITRAGE. Ieder meningsverschil met enige betrekking tot deze Overeenkomst zal worden voorgelegd aan vertrouwelijke arbitrage in Montreal, Quebec. Arbitrage betreffende deze Overeenkomst zal op gepaste wijze verlopen volgens de op dat moment geldende regels (“Regels”) van het ‘Canadian Commercial Arbitration Center’. Arbitrage zal worden uitgevoerd door een (1) arbiter, gekozen volgens de Regels, de uitspraak van de arbiter is definitief en bindend en dient te worden gezien als een uitspraak van elk hof met bevoegde jurisdictie. Beide partijen zijn ieder verantwoordelijk voor de kosten van de arbitrage. In zoverre toegestaan door het toegepast recht, kan arbitrage conform deze Overeenkomst niet worden gekoppeld aan arbitrage met enig andere partij onderworpen aan deze Overeenkomst, middels een collectief proces of anderszins. U gaat ermee akkoord dat ongeacht of enig statuut of wet die het tegenovergestelde bepaalt, enige vordering of reden tot rechtsvordering die verbonden is met deze Overeenkomst moet worden ingediend binnen een (1) jaar nadat een dergelijke vordering of reden tot rechtsvordering is ingediend of anders voor altijd komt te vervallen. In het geval dat de wet een arbitrage betreffende bovenvermeld meningsverschil verbiedt, verklaart u zich akkoord dat enige rechtspleging enkel en alleen kan verlopen in een gerechtshof in, of in de directe omgeving van, Montreal, Quebec.

11. OVERMACHT. U verklaart zich ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor zaken waar wij mogelijkerwijze voor verantwoordelijk gehouden kunnen worden als die het gevolg zijn van gebeurtenissen die buiten onze macht liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog, invasies, opstand, rellen, terrorisme, misdaad, arbeidstekort (met inbegrip van al dan niet wettige stakingen), embargo’s, onderbreking van de postbezorging, communicatiestoringen, verstoring van- of tekort aan infrastructuur, materiaaltekorten, of ieder andere gebeurtenis die buiten onze macht ligt.

12. SCHEIDBAARHEID. In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst onwettig is of in strijd is met een andere bepaling van deze Overeenkomst of anderszins niet afdwingbaar is, zal de Overeenkomst van kracht blijven, alsof deze was aangegaan zonder dat de niet-afdwingbare bepaling hierin was opgenomen.

Indien twee of meer bepalingen in deze Overeenkomst met elkaar in strijd worden geacht, heeft SafeBytes als enige het recht om te kiezen welke van deze bepalingen van kracht blijft.

13. NIET-VRIJSTELLING. Wij behouden ons alle rechten voor die zijn toegestaan onder deze Overeenkomst alsmede op grond van de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. Onze niet-uitvoering van enige bepaling of bepalingen in deze Overeenkomst of enig toepasselijk recht dient niet te worden uitgelegd als onze ontheffing van het recht om diezelfde bepaling op te leggen in dezelfde dan wel andere omstandigheden op enig moment in de toekomst.

14. BE-EINDIGING. We kunnen u de toegang tot onze Software of Website ontzeggen op basis van uw inbreuk op de voorwaarden in deze Overeenkomst, de Servicevoorwaarden of het Privacy beleid. U gaat ermee akkoord dat wij de definitieve beslissing hebben betreffende uw inbreuk op enige van de voornoemde overeenstemmingen. Indien u deze Overeenkomst wilt beëindigen stop dan alstublieft onmiddellijk met het gebruik van onze Software en meld ons dat via support@safebytes.com.

15. OVERDRACHT. U mag uw rechten en/of verplichtingen zoals in deze Overeenkomst beschreven, niet overdragen aan enige derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen naar eigen goeddunken onze rechten en/of verplichtingen zoals in deze Overeenkomst beschreven aan derden overdragen.

GEACTUALISEERD OP: 10/30/2017

© 2023 SafeBytes Software Inc.

Trademarks: Microsoft and the Windows® logo are registered trademarks of Microsoft. The information on this page is provided for international purposes only.